7 euros, priceless amounts of fun

7 euros, priceless amounts of fun